LPQ-org

LPQ är en förkortning för Learning Processes for Quality (Lärande Processer för Kvalitet). Org är en förkortning för organisation. LPQ-org är ett verktyg för utveckling av en organisation med syftet att uppnå en effektiv verksamhet med kompetent och välmående personal.

LPQ-konceptet bygger på idén att vi ska ha ett helhetsperspektiv i utvecklingsarbetet. Men detta får ändå inte leda till att vi fastnar i ett omfattande, segt och tungt utvecklings-projekt. Med utgångspunkt från en helhetssyn kan vi i stället dela upp utvecklingsarbetet i hanterliga delprojekt som samverkar. Målen för varje delprojekt ska vara tydliga när det gäller resultat, tid- och resursåtgång.

Man kan göra jämförelsen med att bygga en helt ny stad. Ingen skulle komma på idén att bygga alla hus samtidigt i den nya staden. Först gör man en stadsplan där man bland annat ritar in vägnät och tomter. Därefter börjar man bygga ut staden i etapper. I varje etapp bygger man de enskilda byggnaderna som egna projekt. Allt detta sker efter väl uppgjorda ritningar och byggprocesser så att alla inblandade arkitekter, ingenjörer och byggarbetare vet vad de ska göra.

På liknande sätt jobbar vi med LPQ-konceptet. Vi gör en stadsplan över vårt förändringsarbete och följer sedan LPQ-processen som ger oss vägledning i vårt utvecklingsarbete.

LPQ innehåller i sig inga banbrytande metoder och arbetssätt utan baseras på i dag allmänt vedertagna utvecklingsmetoder.  Det unika är möjligen att det är ett heltäckande koncept med en verktygslåda där verktygen ska väljas och användas med utgångspunkt från varje företags eller organisations unika förutsättningar. LPQ är också ett billigt koncept att tillämpa. Ingen företagsledare behöver tacka nej till LPQ på grund av höga kostnader för att få tillgång till LPQ-verktygen. Rätt tillämpad ger LPQ lönsamhet efter några månaders utvecklingsarbete.