Projektstöd

I näringslivet och i den offentliga sektorn har arbetsformen projekt fått en stor utbredning. Från att i början främst ha tillämpats i större arbeten såsom byggnadsprojekt, produktutvecklingsprojekt och IT-projekt används nu projektformen ofta för allt arbete som inte tillhör vardagsarbetet. I många organisationer bedrivs i stort sett all verksamhet som projekt.

Att arbeta i projekt rymmer många svårigheter. Det känner alla till som medverkat i ett större projekt. Även om projektdeltagarna har god kunskap och erfarenhet av arbetsformen och arbetet följer beprövade metoder, misslyckas ändå många projekt att nå sina mål. Att många små vardagsprojekt också misslyckas beror ofta på att projektorganisationen, i den mån en sådan finns, består av personer som inte har någon utbildning eller större erfarenhet av projektarbete.

Rosevo kan ge följande stöd år era projekt:

Projektledning
Konsult från Rosevo kan ta rollen som projektledare i olika typer av administrativa projekt. Vi har stor erfarenhet från verksamhetsutveckling, IT-utveckling och EU-projekt.

Projektcoach
Vi kan också fungera som bollplank till en projektledare. I ett sådant uppdrag tar vi inget ansvar för projektet utan har ett coachande förhållningssätt. En förutsättning för att detta ska fungera är att projektledaren har någon form av projektledarutbildning.

Kvalitetssäkring av projekt
Alla organisationer, stora som små, skulle öka möjligheterna att lyckas med sina projekt om en utomstående projektspecialist skulle kvalitetsgranska projektet och vid behov stödja projektet med resurstid och/eller kompetens.

I rollen som projektcoach kan konsult från Rosevo kvalitetssäkra ett projekt genom att:

 • Granska projektet och dess förutsättningar via upprättade projekthandlingar.
 • Intervjua uppdragsgivare och uppdragstagare för att stämma av att deras förväntningar överensstämmer med projekthandlingarna.
 • Under projektets gång göra uppföljningsintervjuer för att få uppdragsgivares och uppdragstagares syn på hur projektet framskrider och eventuella farhågor för projektets framgång.
 • Vid vissa tillfällen medverka vid projektmöten och styrgruppsmöten för att förmedla den bild av projektet som erhållits via intervjuerna.

Projektadministration
Konsult från Rosevo kan vid behov tillfälligt stödja projektorganisationen med:

 • Upprättande av projektplaner.
 • Upprättande av plan för projektuppföljning.
 • Projektuppföljning
 • Upprättande av projektrapporter.
 • Utbildning i projektarbete.
 • Utbildning i gruppdynamik och kommunikation.
 • Fungera som handledare för att undvika eller lösa upp konflikter mellan projektdeltagare. 

Kontakta Lasse Pedersson för mer information.